5
Sources
933
Studies
52143
Questions
490
Persons

Browse the data

Displaying 52821 - 52840 of 53076

Q2A

Summary:

Welke situatie is het meest op u van toepassing?Als meerdere situaties op u van toepassing zijn, beantwoord u deze vraag dan met de situatie waaraan u de meeste uren besteedt.

Q2A

Summary:

Which situation is most applicable to you?If multiple situations are applicable to you, you should answer this question by choosing the situation in which you spend the most hours.

Summary:

Is daarnaast een van de volgende situaties op u / je van toepassing?

T8

Summary:

U heeft / Je hebt aangegeven dat u / je vrijwilligerswerk verricht. In de hieropvolgende vragen wordt er steeds verwezen naar uw 'werk'. Onder 'werk' moet u / je ook 'vrijwilligerswerk' verstaan.

T8

Summary:

You have indicated that you perform volunteer work. The following questions will refer to your 'work'. For 'work' you should also understand this to mean 'volunteer work'.

Summary:

In welke sector werkt u / werk je?Als u \ je werkzaam bent in meerdere sectoren, beantwoord deze vraag dan met de sector waaraan u \ je de meeste uren besteedt.

Summary:

In what sector do you work?If you have several functions, answer this question with the function that you spend the most hours on.

Summary:

Wat is uw functie?Als u \ je meerdere functies hebt\heeft, beantwoord deze vraag dan met de functie waaraan u \ je de meeste uren besteedt.

Summary:

What is your function?If you have several functions, answer this question with the function that you spend the most hours on.

Q18

Summary:

Hoeveel uur per week werkt u / werk je gemiddeld (inclusief betaald en onbetaald (over)werk en vrijwilligerswerk)?Indien nodig, afronden op een heel getal.

Q18

Summary:

How many hours a week do you work on average (including paid and unpaid (over) work and voluntary work)?If necessary, round off to a whole number.

Q20

Summary:

U heeft /Je hebt aangegeven gemiddeld [inlezen antwoord Q18] uur per week te werken. Geef hieronder aan hoeveel van deze uren u / je op de volgende locaties werkt.Opgeteld moet het totaal gelijk zijn aan het hierboven vermelde aantal uren.

Q20

Summary:

In a recent, representative week (excluding vacation or sick days), you have worked hours. Please indicate below how many of these hours you work at the following locations.Summed up, the total must be equal to the number of hours stated above.

Q48

Summary:

Van welk vervoermiddel heeft u in de afgelopen 12 maanden het meest gebruik gemaakt om van en naar uw werk te reizen? Als u in de reis naar het werk meerdere vervoermiddelen gebruikt (bv met de fiets, dan de trein en vervolgens de bus) noemt u dan het vervoermiddel waarmee u de langste afstand...

Q48

Summary:

Over the past 12 months, which transportation mode have you used most frequently for travelling to and from work? If you use multiple transportation modes to travel to and from work (for ex. a bicycle, then the train, followed by the bus), denote the transportation mode that you use to travel...

Q23

Summary:

Voor welke van de volgende vervoermiddelen heeft u/heb je een rijbewijs?Meerdere antwoorden mogelijk

Q23

Summary:

For which of the following transport modes do you have a driver's license?Multiple answers possible

Q24

Summary:

Welke van de volgende vervoermiddelen heeft u/heb je in bezit?Meerdere antwoorden mogelijk

Q24

Summary:

Which of the following transport modes do you own?Multiple answers possible

Summary:

Heeft u \ Heb je een OV-chipkaart?Meerdere antwoorden mogelijk

Pages